Mimar ve Mühendisler Grubunun  Bursa'da Yeni Başkanı  Ahmet Ercan Kızılcık Mimar ve Mühendisler Grubunun Bursa'da Yeni Başkanı Ahmet Ercan Kızılcık

İddialar arasında, ihaleye konu olan en az maliyet bilgilerinin belli firmalara önceden açıklanması, üçüncü kişilere bilgi sızdırılarak rekabetin ortadan kaldırılması gibi tespitler bulunuyor.
Denetimler sonucunda ortaya çıkan usulsüzlükler ile ilgili olarak herhangi bir idari işlem yapılıp yapılmadığını da sorgulayan Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun konuya dair Meclis Başkanlığına sunduğu soru önergesi aynen şu şekilde:

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’na

Aşağıdaki sorularımın, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından Anayasa’nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Selçuk TÜRKOĞLU
İYİ Parti Bursa Milletvekili

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “yaklaşık maliyet” başlıklı 9'uncu maddesi, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesinin, yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırmasının yapılmasını ve katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyetin belirlenmesini ön görür. Bu bilgilerin ihale ve ön yeterlilik ilanında  yer almasını ve üçüncü kişilere açıklanmasını da yasaklar.

“Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17'nci maddesinde de, “Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya
başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, isteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, sahte belge veya teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek, ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak yasaktır” denilmektedir.
60. Madde ise “görevlilerin ceza sorumluluğu”nu düzenlemektedir.
Bu kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar, kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar.
Bu bağlamda;

SORU 1- Kamu İhale Kurumu'nun Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) internet sitesinde, 2023/765173 ve 2023/693062 ihale kayıt numaralı ihalelerin yaklaşık maliyetleri hangi sebeple ihale tarafı ile aynı sektörde faaliyet yürüten şirket ve firmalar başta olmak üzere bütün vatandaşların erişimine açılmıştır?
 
SORU 2- Kamu İhale Kurumu'nun Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) internet sitesinde, 2023/765173 ve 2023/693062 İhale kayıt numaralı ihaleler haricinde iptal edilenler dahil olmak üzere, yaklaşık maliyetleri ilgili firmalarca öğrenilen başkaca ihale var mıdır?
 
SORU 3- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul / Davutpaşa tarafından EKAP'ta İhale Kayıt Numarası : 2023/693062 olarak ihale edilmeyi müteakip, ihale iptali sonrası yeniden ihale edilen İkitelli TM Atölye Binaları ihalesi EKAP'ta belirtilen bir önceki ihalenin yaklaşık maliyetinin yüzde kaçı oranında azaltma içeren sözleşme ile sonuçlandırılmıştır?
 
SORU 4- Kamunun zararına sebebiyet verecek şekilde, yaklaşık maliyetlerin EKAP internet sitesinde belirtilmesine ilişkin uygulama, maliyet etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik ihale stratejisi bağlamında, çeşitli gerekçelerle iptal edilenler öncelikli olmak üzere, benzeri nitelik ve nicelikte gerçekleştirilecek ihaleler için rekabetçi tekliflerin elde edilmesi ve değerIendirmesi, ihale sürecinin etkin bir şekilde yönetilmesi, mali kaynakların verimli şekilde kullanılması ilkesi ile örtüşmekte midir?
 
SORU 5- İdare tarafından tespit edilen yaklaşık maliyetin gizliliği esas olup, ihale onay belgesi ve eki hesap cetveli dışında yaklaşık maliyetin hiçbir kimseye açıklanmaması ve hiçbir belgede yaklaşık maliyete yer verilmemesi gerektiğinden hareketle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 9, 17 ve 60'ncı maddeleri ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 235'inci maddesi düzenlemesi uyarınca, EKAP internet sitesinde 2023/765173 ve 2023/693062 İhale Kayıt Numarası ile belirtilenler başta olmak üzere benzeri ihalelerin yaklaşık maliyetlerini ihmal ya da kasıt ile EKAP internet sitesi aracılığı ile açıklayan ilgili personel hakkında bugüne kadar herhangi bir idari ve adli soruşturma başlatılmış mıdır?

SORU 6- Bakanlığınıza bağlı Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) ile Bölge Müdürlüklerince, 2020-2023 yılları arasında, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin faaliyet alanı ile doğrudan ilişkisi bulunmayan tek bir teklif ile istisna yöntemi ile yapılan mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü maddesi o) fıkrasına aykırı olmasıyla ilgili yaptırım içeren uygulamanız ne olacaktır?
 
SORU 7- Bakanlığınıza bağlı Türkiye Elektrik iletim A.Ş Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) ile Bölge Müdürlüklerinin 2020-2023 yılları arasında, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim, Şirketi'nden faaliyet alanı ile doğrudan ilişkisi bulunmayan "işçi ve Memur Personel Koruyucu, Giyim Eşyası Alımı, Silahlı-SiIahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı, Şoförlü Araç Kiralama Hizmet Alımı, Genel Sigorta Hizmet Alımı, Loder Kiralama Hizmet Alımı" konularında yapmış oldukları ihalelere ilişkin resmi olarak başlatılmış herhangi bir işlem var mıdır?

Editör: Erdal ŞAHAN