Kuruluş ve Savaş Devri   : 1001-1526  

Yerleşme ve Büyüme Devri   : 1526-1707  

Duraklama ve Gerileme Devri : 1707-1857  

Uluslararası Adalet Divanı ‘İsrail’in Refah’a yönelik saldırısının durdurulması’ talebini görüşüyor Uluslararası Adalet Divanı ‘İsrail’in Refah’a yönelik saldırısının durdurulması’ talebini görüşüyor

Hindistan’da Hüküm Süren Türk Hanedanları

Gazneliler 1001-1186

Gurlular 1186-1206

Kölemenler 1206-1290

Kalaçlar 1290-1320

Tuğluklar 1320-1398

Bir yıllık Timur istilasından sonra    

Tuğluklar 1399-1413

Seyyidler 1414-1451

Loldiler 1451-1526

Babur Devleti1526-1857

Türkler, Asya’nın orta ve batı kısımlarında en eski çağlardan beri ci- hânşümûl devletler kurmuş milletlerin başında gelir. Bunun yanında Türk nüfuzu, bugünkü Rusya ovaları, Macaristan, Balkanlar, Anadolu, Azerbay can, İran, Afganistan ve Çin Şeddi önlerinde tarihin en eski zamanların dan günümüze kadar etkili olmuştur. Son arkeolojik çalışmalar bu etkinin M.Ö.I.binden itibaren Hindistan’ın bilhassa İndus-Pencâb havzasında da görüldüğüne işaret etmektedir. Günümüz Indo-Turcica çalışmaları da, Türklerin M.O. II. yüzyıldan itibaren XIX. yüzyılın sonlarına kadar askerî ve İdarî güçleri yanında Hind kültüründen ayrı olarak kendi kültür var lıklarıyla birlikte Hindistan yarımadasında etkili olduklarını ortaya koy muş bulunmaktadır.

Editör: Erdal ŞAHAN